Hastane Yönetiminde Kalite İyileştirme ve Denetim Hastane Yönetiminde Kalite İyileştirme ve Denetim

İlan metninde belirtilen tarih ve saatte yapılacak açık artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatı en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatıranlar  ve ilan metininde belirtilen şartları taşıyanlar ihalelere katılabilir. 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda 24 Kasım 2021 tarihinde yapılan değişiklikle fiziki olarak mezat salonlarındaki satışlara son verilerek elektronik ortamda sonuçlanan, mesai saati kısıntısı olmadan ihale yapılması imkânı sağlandı.
İcra dairelerinin banka hesap bilgilerini esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili icra dairesinden öğrenebilirsiniz.

E-SATIŞ PORTALI HAKKINDA

E-satış portalı; İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan menkul ve gayrimenkullere ilişkin satış ilanlarının elektronik ortamda yayınlandığı ve bu satış ilanlarının konusu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre elektronik ortamdır.

İcra ve İflas Müdürlükleri ile Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluklarınca satışı yapılacak olan menkul/gayrimenkullerin açık artırmasına katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması zorunludur.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için Uyap'ın internet sitesine e-devlet üzerinden giriş yapmak gerekmektedir.

İCRA SATIŞ İHALESİ NASIL YAPILIR?

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz.

Birinci ve ikinci artırma, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şartların yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek teklif verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.

İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmez.

İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalında ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

Menkul/gayrimenkul satış ihaleleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere UYAP'ın internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Editör: Egemen KEYDAL