Bu birleşme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından açıklama yapıldı.

Küresel Sistem Çöküşü: Bankacılıktan Havayollarına Birçok Sektör Etkilendi Küresel Sistem Çöküşü: Bankacılıktan Havayollarına Birçok Sektör Etkilendi

Birleşme Kararının Detayları

Şok Marketler, tüm aktif ve pasifleriyle Future Teknoloji'yi devralarak, kolaylaştırılmış usulde bir birleşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu karar, Yönetim Kurulu'nun aldığı bir dizi madde ile detaylandırıldı:

 1. Birleşme Süreci ve Hukuki Dayanaklar
  Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Future Teknoloji'yi tüm aktif ve pasifleriyle devralacak. Bu işlem, sadece tüzel kişiliğin ortadan kalkması sonucunu doğuracak şekilde planlanmıştır.

 2. Finansal Tabloların Esas Alınması
  İşlem, 31 Aralık 2023 tarihli bağımsız denetime tabi tutulmuş finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

 3. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Hazırlanmayacak
  Kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olan işlem nedeniyle, Yönetim Kurulu raporu ve bağımsız denetim raporu hazırlanmayacak. Aynı zamanda uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

 4. Ayrılma Hakkı Doğmayacak
  İşlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamına girmeyeceği için, pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmayacaktır.

 5. Sermaye Artırımı ve Fon Çıkışı Olmayacak
  Birleşme nedeniyle şirketin sermayesi artırılmayacak ve birleşme işlemi mali tablolara etki etmeyecek. Ayrıca herhangi bir fon çıkışına sebebiyet vermeyecektir.

 6. Gerekli Belgelerin Hazırlanması ve Başvuru
  Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvuruda bulunmak üzere duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve diğer gerekli belgeler hazırlanacaktır.

 7. Yönetim Kurulu Onayı ile Birleşme Sözleşmesi
  Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alındıktan sonra, taraflar arasında imzalanacak birleşme sözleşmesi, genel kurul onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

 8. Yetkilendirme
  İşlem ile ilgili her türlü başvuru, ilan ve diğer işlemler için Mehmet TÜTÜNCÜ, Fahrettin Günalp ERTİK ve Uğur DEMİREL'den herhangi ikisi müştereken yetkilendirilmiştir.

Bu birleşme, Şok Marketler'in stratejik büyüme planlarının bir parçası olarak önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Gelecekteki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Editör: Kader GÜL