- BİR İŞ YAPMA FELSEFESİ,

- BİR ÇALIŞMA HİKAYESİDİR!

- ADAPURAS HİKAYEMİZDİR!

1. A. Arzu, Adalet, Amaç ve Adab-ı Muaşeret :

a. Arzu ile başlar her şey! ARZU’lar adil olmalıdır, bir AMAÇ’a hizmet etmelidir.

b. ADAB-ı muaşeret kaidelerine uygun olmalıdır. Atik ve Çevik bir şekilde hayata geçirilebilecek özellikte olmalıdır. 

c. İnsanlar ARZU’ları üzerinde düşünürler ve oradan geliştirdikleri karara göre DAVRAN’ırlar.

2. D. Düşün, Değerlendir, Dirayetli bir şekilde Davran ( Dirayetli bir Davranış Sergile) : İnsanlar ARZU’larının üzerinde düşünürler, düşüncelerini değerlendirirler, değerlendirmelerinden emin olurlarsa,  akabinde dirayetli bir davranış sergilerler.

3. A. Algıla, Akıl et, Anla, Azmet ve Kendini Ada:

a. Arzular, düşünceden davranışa geçince anlama, akıl yürütme, algılama kendini adamaya taşır.

b. Artık insan bilinçlidir. Azimlidir. Kendi arzusuna, düşüncesine emin bir şekilde kendini adar.

4. P. Planla, projelendir, Plan ve Projene Uy!: Plana uymayan plansızlığa uyar.

a. Plansızlık  zor değil, imkansızdır! İmkansız da biraz vakit alır!

b. Plan ise Çeviktir, Atiktir.

5. U. Uygula, Uzlaş ve Uzmanlaş:

a. Uygulama ile İNSAN tecrübe kazanır ve KENDİSİNİ uzlaşmaya taşır.

b. Uzlaşma, Uzmanlığa götürür. Bütün bunlar kendine güven ve sabır gerektirir,

6. R. Raporla, Realiteyi gör, Ruhsat ve Onay al:

a. Uygulamalar raporlanınca İNSAN sonucu ve gerçeği görür.

b. Artık Ruhsat yani izin ve onay almak gerçekçi bir yaklaşım olur.

c. Rapor, sonucun göstergesidir.

7. A.Ahlak ve adab:

a. Ahlak, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.

b. İnsanı iyiliğe ve güzelliğe yönelttiği için, insanın övgüye değer özelliklerine de edep denilir.

c. Ayrıca Adab kelimesi, bir iş veya sanata, bir hal veya tavra, bir hal veya davranışa nispet edildiği zaman o alana ait özel kuralları ve incelikleri ve o konuda uyulması gereken dini, ahlaki ve mesleki hüküm ve esasları ifade eder.

8. S. Samimiyette Selamet vardır: 

a. Sabır, Saygı, Sebat ve Sevgi’de Selamet vardır.

b. Samimiyette Şeffaflık, Sonuç ve Selamet vardır.

ADAPURAS: Sizlerle birlikte içinde vizyonumuzu ve  misyonumuzu barındıran hayat yolumuzdur. Birlikte iş yapma felsefesimiz, birlikte çalışma hikayemizdir. Adapuras sizin ve bizim hikayemizdir.

2. ADAPURAS:

Doların Yükselişi: Türk Ekonomisine Etkileri ve Beklentiler Doların Yükselişi: Türk Ekonomisine Etkileri ve Beklentiler

- ARZULAMAK;

i. Arzu liyakattan doğar!

ii. Liyakat arzuyu doğurur.

iii. Liyakat arzuya adil ve sanatsal bir şekil verir.

iv. Arzu amacı, amaç teşebbüsü, teşebbüs davranışı yaratır.

v. Davranış her bakımdan ahlaki, insani olmalıdır.

vi. Davranış tecrübeyi, tecrübe güveni geliştirir.

vii. Güven duygusu ise özgüvenin gelişmesini sağlar.

viii. Arzulamak, yeteneğin göstergesidir

ix. Yapacağını işi şevkle yapanın liyakati o işe uygundur.

DÜŞÜNMEK;

x. Düşünce arzu ve liyakat taşlarını yerlerine oturtur.

xi. Taşlar yerlerine oturunca, beyinde hareket başlar.

xii. Önce beyinde tasarlanır, beyinde teşebbüs, beyinde tecrübe ortaya çıkar.

xiii. Beyinde antrenmanlar güveni, güven yeteneğin örneklendirilmesini, o da tutkuyu hayata taşımaya başlar.

xiv. Arzunun yolu düşünceye uğramıştır.

xv. İşi arzulayan, üzerinde düşünür, son derece verimli hale gelmek ve işini de verimli hale getirmek için düşünür, düşünür, hayata geçirmenin yollarını bulur.

xvi. Düşünce, değerlendirme, dirayet ve davranış ortaya çıkar

xvii. Önce algıya müracaat eder, anlar, kavrar.

ALGI- AKIL ETMEK-ANLAMAK-KAVRAMAK;

xviii. Liyakatinin arzuyu tutku ile çağrıştırması, heyecanla teşebbüsün tecrübeye doyması,

xix. Sanal alemde, projelendirilir, tasarlanır, fiili uygulamaya beyin jimnastiğiyle taslak çizilir.

xx. Buna mühendislikte eskiz diyorlar. Beyinde eskiz biter. Resim tamamdır.

xxi. Akıl etme, anlama, kavrama ve algılama resmi bütünleştirir.

xxii. Akıl etmek, anlamaktır. Arzu edilen konuda düşünce insanı anlamak ve doğru akıl yürütmeye taşır. İşin başı yine arzudur.

xxiii. Akıl, algılar, anlar, kavrar!

PLANLAMAK ve PROJELENDİRME;

xxiv. Planla, projelendir, Plan ve Projene Uy! Plana uymayan plansızlığa uyar. Plansızlık zor değil, imkansızdır!

xxv. İmkansız da biraz vakit alır! Plan ise Çeviktir, Atiktir.

xxvi. İlk 3 kademe geçilince, artık planlama veya projelendirme başlar.

xxvii. Artık arzunun, düşünceye, düşüncenin kavramaya kadar olan aşamaları uygulamaya dönüşmek üzeredir.

xxviii. Ne yapılacak,

xxix. Nasıl yapılacak,

xxx. Ne elde edilecek,

xxxi. Nasıl değerlendirilecek noktasına gelinmiştir.

xxxii. Masaya gelen projenin uygulanması kararı çıkmıştır.

xxxiii. Masada Planlanan, Projelendirilen yine masada hayata geçirilir. Saha bu plan ve projenin uygulama, tamamlama yeridir. Masada tamamlanamayan proje sahada hayata geçmez.

UYGULAMAK;

xxxiv. Hayat burada başlar. Uygulama emeklerin karşılık bulduğu doruk noktasıdır.

xxxv. Uygula, Uzlaş ve Uzmanlaş! Uygulama ile İNSAN tecrübe kazanır ve KENDİSİNİ uzlaşmaya taşır. Uzlaşma, Uzmanlığa götürür. Bütün bunlar kendine güven ve sabır gerektirir.

xxxvi. Planlamanın hayata geçme evresidir.

xxxvii. Her bir aşama, bir merdiven basamağıdır. Birinden diğerine transfer gerekir.

xxxviii. Uygulama kafada tamamlandığında, hayata uyarlanması kolay hale gelir. Masada tasarlanan, sahada hayata sunulur.

xxxix. Önce arzunun düşünceye dönüşmesi, düşüncenin akıl etmeye varması, akıl etme ve kavramanın beyinde masaya yatırılması, uygulama merdiveninde hayata varış anlamına gelir.

xl. Yapılabileceğin en iyisini hayata sunan liyakattir. Liyakat ise arzuyu doğurmuştur. Arzu düşünce merdivenini, düşünce algı, algı plan, plan uygulama merdivenlerini tırmanarak, rapora varmıştır.

RAPORLAMA-SONUÇ;

xli. Raporla, Realiteyi gör, Ruhsat ve Onay al: Uygulamalar raporlanınca İNSAN sonucu ve gerçeği görür. Artık Ruhsat yani izin ve onay almak gerçekçi bir yaklaşım olur. Rapor sonucun göstergesidir

xlii. Kendine sözlü, başkasına yazılı olur.

xliii. Raporlama, uygulamanın hayata geçişinin duyurulması, daha sonraki uygulamalara alışkanlık kazanılması için önemlidir.

xliv. Kendimiz için bir şeyler yapmalıyız. Biz önemliyiz. Çünkü milyonlarca insan bizden çok şey bekliyor.

xlv. Her insana, İNSANA İYİLİK YAPMAK, fırsatı vermez Hayat!

xlvi. Biz o hayatı yakalamalıyız. Raporu halkın desteği ile Hakk’ın onayına sunmalıyız. Tevekkül dediğimiz nokta burası işte!

xlvii. ADAPUR ise bunun formülü!

xlviii. Selamette olmalıyız. Selamette kalmalıyız. Selametle Yeni yıllara ulaşmalıyız. ADAPUR ile bunu yapabiliriz.

AHLAK VE ADAP ;

Ahlak, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. İnsanı iyiliğe ve güzelliğe yönelttiği için, insanın övgüye değer özelliklerine de edep denilir. Ayrıca Adab kelimesi, bir iş veya sanata, bir hal veya tavra, bir hal veya davranışa nispet edildiği zaman o alana ait özel kuralları ve incelikleri ve o konuda uyulması gereken dini, ahlaki ve mesleki hüküm ve esasları ifade eder.

SAMİMİYET SELAMET;

Sabır, Saygı, Sebat ve Sevgi’de Selamet vardır. Samimiyette Şeffaflık, Sonuç ve Selamet vardır…

- ADAPURAS sevgidir. ADAPURAS hayat yolculuğudur. ADAPURAS başarıdır.  ADAPURAS plandır, projedir, ruhsattır. ADAPURAS, ruh katılarak varılan sonuçtur.

- Adapuras’ı benimse, benimset!

- Adapuras’a gülümse, gülümset!

- SELAMETLE

KISA KASI ADAPUR:

   ADAPUR’u benimseyip, arkadaşlarımıza benimsetmemiz gerekir.

a.       Arzulamak: Yapacağını işi şevkle yapanın liyakati o işe uygundur.

b.      Düşünmek: Arzunun yolu düşünceye uğrar. İşi arzulayan, üzerinde düşünür, son derece verimli hale gelmek ve işini de verimli hale getirmek için düşünür, düşünür, hayata geçirmenin yollarını bulur.

c.       Akıl etmek: Akıl etmek, anlamaktır. Arzu edilen konuda düşünce insanı anlamak ve doğru akıl yürütmeye taşır. İşin başı yine arzudur.

d.      Planlama ve Projelendirme: İlk 3 kademe geçilince, artık planlama veya projelendirme başlar.

e.      Uygulama: Masada Planlanan, Projelendirilen yine masada hayata geçirilir. Saha bu plan ve projenin uygulama, tamamlama yeridir. Masada tamamlanamayan proje sahada hayata geçmez.

f.        Raporlama: Yaptığını yaz, yazdığını uygula diye bir kural var. Yaptıkların senin eserindir. Eserini takdim etmek mutluluk ve zevktir. Takdim edilecek bir şeyi olmayan, raporunu da hazırlamaz! Raporunu kendine yaz, halktan destek, Allah’tan, tevekkülle, onay al!

 -  Adapur’u benimse, benimset!

- Adapur’a gülümse, gülümset!

- ‘’ Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez.’’ Çetin Altan

Kaynak: Nurol SARIÇİÇEK

Facebook.com/NurolSaricicek