Sarı Basın Kartı olarak geçen basın kartının Sürekli Basın Kartı ve Basın Şeref Kartı olarak da iki başka türü daha bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli koşullarda basın çalışanlarına verilir. Kartı almak isteyen basın çalışanı Sarı Basın Kartı Komisyonu karşısına çıkar. İşte, basın kartı almak için gerekli olan tüm ayrıntılar.

Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Sarı Basın Kartı Nedir?

Sarı Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilir. Sahiplerinin gazeteci olduğunu belgeler ve kimlik kartı yerine de kullanılabilir. Devletin bütün kuruluşları tarafnda tanınan bu kart, tüm şartlar yerine getiren gazeteciler için yılda 3 defadan az olmamak şartıyla komisyon toplanır.

Komisyonun adı Sarı Basın Kartı Komisyonu'dur. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıkları incelenir. Ardından oylama ile bu kart hakedenlere verilir. Bunun dışında yaklaşık 60 kişi de Sürekli Basın Kartı'na kavuşur. Her ülkenin farklı bir uygulaması vardır. Bazı ülkelerde sarı olmayan basın kartlarını dernekler ve federasyonlar verir.

Sarı, Sürekli Basın Kartı ve Basın Şeref Kartı olmak üzere 3 türdedir. Basın Kartlarını veren Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, basın, yayın, Anadolu Ajansı, tanıtma ve TRT'den sorumlu devlet bakanına bağlı olarak faaliyet gösterir ve merkezi Ankara Kavaklıdere'dedir. Birçok ilde şube müdürlükleri vardır. Basınla ilgili konuları yürütür ve Türkiye'yi tanıtır.

Sarı Basın Kartı Alma Şartları Neler?

a) 18 yaşını bitirmiş olması,
b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,
c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olması,
d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması,
e) 5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217 nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,
f) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,
g) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması,
ğ) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

* Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11 inci madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (g) bendinde belirtilen şart aranmaz.

Basın Kartı Başvurusu

Basın kartı talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yetkili kişilerce onaylanmış,
1 Basın kartı başvurusu, Başkanlığın internet sitesinde yer alan elektronik basın kartı beyannamesi doldurularak yapılır.
2 Başvurularda beyan esas olup başvuru sahibinden istenecek bilgi ve belgeler hakkında 19/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi esas alınır.
3 Elektronik ortamda doldurulan beyannamenin çıktısı, basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerce onaylanır. Ancak, Başkanlık tarafından oluşturulacak sisteme giriş için şifre alan ve bu sistemi kullanmak için Başkanlık tarafından belirlenecek şartları yerine getiren basın-yayın kuruluşlarının beyanname onayları elektronik ortamda yapılır.
4 Elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, Ankara'da ikamet ediliyor ise Başkanlık, taşra teşkilatı bulunan illerde ikamet ediliyor ise ilgili müdürlük, taşra teşkilatı bulunmayan illerde ikamet ediliyor ise Başkanlıkça belirlenen müdürlük tarafından elektronik ortamda yürütülür.
5 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme, başvuru sahibinden fiziksel ortamda istenmez. Başvuru sahibinin sözleşmesindeki hususlar, elektronik ortamda doldurulan beyannamede yer alan iş sözleşmesi bilgileri alanına yazılarak Başkanlığa iletilir.
6 Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belgeyi fiziksel ortamda ibraz eder.
7 Taşra teşkilatındaki müdürlükler, başvuru ile ilgili mütalaalarını elektronik ortamda Başkanlığa iletirler.
8 Başvuru sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.
9 Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok hükmündedir.
10 Basın kartı verilebilecek diğer kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil eden kişilerin başvuru usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.


Basın Kartı Nasıl Alınır?

Basın kartı başvurusu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinden istenen bilgilerin doldurulmasıyla işlem gerçekleştiriliyor. İlk başvurunun kabul edilmesi sonrası ilk merkezlerindeki BYEGM Müdürlükleri adaydan gerekli evrakları talep eder. Evrakların tamamlanmasıyla kişinin basın yayın kuruluşundaki görevi, eğitim durumu ve sektörde çalıştığı yıla göre bekleme sürecine geçilir. Sürecin sonunda BYEGM yetkililerince kişinin kartı almaya hak kazandığı kararını verir.

Basın Kartı Avantajları Neler?

Sarı basın kartına sahip olanların çeşitli kurum ve kuruluşlarda, daha farklı alanlarda bir takım ayrıcalıkları bulunuyor. Bunlar şu şekilde:
a) Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların, şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan, indirimli veya parasız olarak yararlanmak,
b) Kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek,
c) Kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerine serbestçe girmek,
d) Resmi törenlere kolay görev yapmalarını sağlayabilecek bir konumda katılmak,
e) Kartlarını ibraz etmek şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek,
f) Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiş "Basın Trafik Kartı"nı ibraz etmek şartıyla, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda, trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan yararlanmak hakkına sahiptirler.
Güvenlik kuvvetleri ve kamu kuruluşları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde, basın kartı sahiplerinin görevlerini en kolay şekilde yapmalarına yardımcı olurlar.

Editör: Çetin KEYDAL