Yahşihan Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanacak Memur Alımı İlanı Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilmek üzere, "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara memur alımı yapılacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Şartları

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare kodlu öğrenim belgesi. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. KPSS Sonuç Belgesi'nin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.

Hostes Maaşları Ne Kadar? 2024 Kabin Memuru Hostes Maaşları Ne Kadar? 2024 Kabin Memuru

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript belgesi aslı.

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Başvurular, 18 Eylül 2023 ile 20 Eylül 2023 tarihleri arasında (mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında) Yahşihan Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.