Başvuru yapılmasına izin verilen adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası olması gerektiği 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Ödeme Yap Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) hükümlerinin gereği KPSS (B) grubu puanlarının esas alınmasıdır.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3 puanlı türlerin, Ön lisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puanlı türlerden en az 60 puan alınması gerekmektedir. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamalıdır.

Adayların faaliyetlerinin devamlılığını sürdürmesi, mevcut sağlık ürünlerinin veya akıl hastalıklarının bulunmasını engellemelidir. Bu ilanda belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince, sözleşme yapılmasına hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve çalıştırılmasına göre sözleşme imzalanacaktır.

Başvuran adaylar, başvuruları sözleşmeli pozisyon unvanı ile mevcut görevlerinde 4/B sözleşmeli personel pozisyonu tanımının aynısı olmalı Başvuran adaylar, daha önce çalıştıkları 4/B sözleşmeli kişisel pozisyonlarla aynı unvanlı pozisyona başvurularında, son kayıt tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresinin tamamlanmış olması gerekir. İstihdam edilecek personel, hizmete göre Üniversite'nin farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

Başvuru İçin Özel Şartlar

·        En az ortaöğretim mezunu olmaktır.

·        Son başvuru tarihi açısından geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

·        5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaktır.

·        Son başvuru tarihi itibariyle 2023-02 nolu ilan için 40 yaşını, 2023-01 ve 2023-03 nolu ilanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak.

·        170 cm'den kısa olan erkek adaylar, 160 cm'den kısa olan kadın adaylar ise kısa boylu olmaya başlamıştı. Çocuk ve kilo bilgisi gösteren resmi bir belge sunulmalıdır.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla veya 15'ten az büyüme. 180 cm boyunda olan bir adayın kilosu 80+15=95'ten fazla veya 80-15=65'ten az ayrıldı. Görevinin sürekliliğine engel olabilecek akıl hastalığını, kişilerin özürlülük, sabitlik, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede eser, uzuv noksanlığı, kekemelik gibi engeller bulunmamalıdır. Adaylar, ülkenin her yerinde vardiyalı ve dış mekanda çalışmaya uygun olmalı, çünkü bu pozisyon vardiya sistemi çalışıyor. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okulda öğrenim şartını taşımalı ve belirtilen asgari düzeyde KPSS puanını kazanmış olmalı.

Programcı durumu için yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Sınav tarihi, saati ve başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aranan şartlar, ilanlarda belirtilen mezuniyet, sertifika ve tecrübe şartlarını karşılamalıdır. Son başvuru tarihi itibariyle 2023-05 nolu ilan için 40 yaşını, diğer ilanlar için 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenen Belgeler

·        Başvuru Formu (Başvuru formülü Bayburt Üniversitesi internet kaynağından elde edilir).

·        Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi.

·        Hizmet Dökümü: E-devlet üzerinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi veya Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte sunulmalıdır.

·        Diploma Diploması veya e-Devlet üzerinden alınacak kodlu mezuniyet belgesi.

·        KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinde alınan kodlu bilgisayar çıktı.

·        Askerlik durum belgesi: E-devlet üzerinden alınacak kodlu belge sunulmalıdır.

·        Adli Sicil Kaydı: E-devlet üzerinden alınan kodlu belge kabul aktarımı.

·        Sağlık Beyanı: Sağlık beyanı örneği internet üzerinden temin edilebilir. Sağlık raporu gerekli değildir.

·        Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna ait adayların Özel Güvenlik Kartı Fotokopisi ve boy/kilo bilgilerini gösteren resmi belge sunulmalıdır.

·        Destek Personeli (Şoför), Tekniker ve Tekniker kadrosuna sunulan adayların bilgi bilgileri tespitinde e-devletten alınan hizmet dökümü kullanılacak veya sigorta yatmış iş deneyimi belgesi sunulmalıdır.

·        Büro Personeli (Kalite Yönetimi) kadrosu için talep edilen sertifika fotokopisi sunulmalıdır.

Başvuru Şekli, Yeri Ve Zamanı

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 (on beş) gün içinde Bayburt Üniversitesi internet sitesinde bulunan başvurunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalanması gerekmektedir. Başvurular, 14 Ağustos 2023 - 28 Ağustos 2023 (dahil) arasında Bayburt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na bağlı olarak elden teslim edilmelidir. Başvuruların süresi içinde yapılması önemlidir, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ibraz etmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapmalıdır. Birden fazla unvana başvuru yapılması durumunda, iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır. Başvuru formülü hatalı doldurulan veya eksik belge sunulan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurulan ömrün şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sözleşme imzalanmış olsa dahi atanmayacaktır.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar listesi, tüm başvuruların KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adaylar arasında doğum tarihi daha sonra olan adaya görünürlüğü belirtir. Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuruda bulunur bitimini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Bayburt Üniversitesi internet sitesinde ilan verir. Kadrosu için 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylar, belirtilen süre içinde istenen belgeleri tamamlayarak Bayburt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na ulaşan teslim süreleri. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim edebilen adaylar atanma hakkına sahiptirler. Başvuran adaylara belgeler iade edilmeyecektir. Sonuçlar, Bayburt Üniversitesi internet sitesi üzerinden ilan veriyor. Yerleştirme itirazları, sonuçların ilanından 5 (beş) iş gününden itibaren Bayburt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na yazılmalıdır.

İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuçlar, ilgili günlere yazılı olarak bildirilecektir. Yerleştirme sonuçları ilan işleminin sonraki 5 (beş) iş günü içinde yazılı itirazda bulunmadığı veya itiraz dilekçesinde gerekli bilgileri alabileceğiniz adayların itirazları dikkate alınmayacak.

Atanmaya hak kazanan adaylar, arşiv sonuçlarının olumlu olması kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme şartlarına uymayan adayların sözleşmeleri feshedilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B şartı sözleşmeli olarak istihdam edilenler, sözleşmeye aykırı hareket edilmemesi veya Bakanlar Kurulu kararı ile kaydedilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek para feshetmeleri durumunda, fesih numarası 1 (bir) yıl boyunca birden sözleşmeli personel görevlerinde istihdam edilmezler.